Příjem žádostí o vývoz předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb.

Vyřizuje: Mgr. Dana Pulcmanová
tel. č.: 224 301 308
E-mail: dana.pulcmanova@ngprague.cz

Tato informace se týká podávání žádostí o vydávání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Komplexní informace o možnostech vývozu a prodeji předmětů kulturní hodnoty je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva kultury ČR na adrese www.mkcr.cz  (cesta k této informaci: www.mkcr.cz  → Struktura → Kulturní dědictví → Sbírky a muzea → Metodické pokyny a formuláře → Postupy při vyřizování žádostí a jiných dožádání veřejnosti)..

Upozornění č. 1: Podle zákona č. 71/1994 Sb. nelze vyvážet kulturní památky, národní kulturní památky, evidované sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty, které jsou jejich součástmi, archiválie a originály uměleckých děl žijících autorů. Zákon č. 71/1994 Sb. stanovuje, že Národní galerie v Praze může vydat osvědčení k trvalému vývozu nebo k vývozu na dobu určitou pouze k předmětům kulturní hodnoty z oboru výtvarného umění vymezeným v seznamu přílohy 1, bodě IV zákona, a to pro žadatele z hlavního města Prahy a z krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického.

Upozornění č. 2: Seznam uvedený v bodě IV přílohy 1 zákona č. 71/1994 Sb. vymezuje v dané oblasti výtvarného umění díla, která jsou předměty kulturní hodnoty. Nedílnou součástí tohoto vymezení je tržní cena a doba vzniku příslušného uměleckého díla. Tak např. v bodě 1 daného seznamu jsou uvedeny „malby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu“, jejichž tržní cena je vyšší než 30 000 Kč a jsou starší 50 let. Malby provedené jakoukoli technikou, jejichž tržní cena je nižší než 30 000 Kč či jejichž doba vzniku je menší než 50 let, nejsou podle zákona č. 71/1994 Sb. předměty kulturní hodnoty, což znamená, že zákon jejich vývozy nikterak neupravuje. Národní galerie v Praze tedy není zákonem oprávněna k nim vydávat osvědčení k vývozu podle uvedeného zákona. Pokud chce vývozce takovou „malbu provedenou jakoukoli technikou na jakémkoli podkladu“ vyvézt, je nutné, aby měl pro celní kontrolu připraveny doklady o tom, že tržní cena je nižší než 30 000 Kč (potvrzení dokladem o nabytí díla nebo znalcem z oboru ekonomika, odvětví a specializace ceny a odhady uměleckých děl, zapsaným v seznamu znalců vedeného příslušným městským nebo krajským soudem), anebo že obraz vznikl před méně než 50 lety. Taková potvrzení jsou pro jejich vývoz dostačující a není třeba žádat Národní galerii v Praze o potvrzení, že vyvážená díla nejsou předměty kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb. Za údaje o ceně „malby“ a datu jejího vzniku ručí totiž výhradně její vývozce. Pokud by Národní galerie v Praze byla požádána o konstatování, že „malba“ není předmětem kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., pak by požadovala potvrzení o její tržní ceně a době jejího vzniku; na základě toho by se pouze odvolala na tvrzení žadatele a konstatovala, že pokud je tržní cena „malby“ nižší než 30 000 Kč anebo je „malba“ mladší než 50 let, jak uvádí žadatel, nejde o předmět kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb.

Upozornění č. 3: K vydávání osvědčení k vývozu na umělecká díla s náboženskými náměty nebo na díla  zobrazující církevní osobnosti je  zákonem pověřen Národní památkový ústav. Národní galerie v Praze není oprávněna tato osvědčení vydávat.

Podle zákona č. 71/1994 Sb. lze podat:

 žádost o vydání osvědčení  pro vývoz z území České republiky na dobu určitou na těchto formulářích:
1. strana listu A, 1. strana listu B, 1. strana listu C, 1. strana listu D,

2 strana (rub) listů A, B, C, D

žádost o vydání osvědčení  pro trvalý vývoz z území České republiky na těchto formulářích:
1. strana listu A1. strana listu B, 1. strana listu C, 1. strana listu D,
2 strana (rub) listů A, B, C, D

Druhou stránku žádostí (obě stránky jsou na jednom listu) vyplňují pouze odborné organizace uvedené v příloze zákona č. 71/1994 Sb. Jednou z nich je Národní galerie v Praze.

Každá žádost má 4 listy označené písmeny A, B, C, D a žadatel vyplňuje na každém z nich pouze první stranu a přiloží (nenalepuje) 4 fotografie daného uměleckého díla pohledu z přední strany a 4 fotografie pohledu ze zadní strany v předepsaném formátu.

Druhou stránku žádostí (obě stránky jsou na jednom listu) vyplňují pouze odborné organizace uvedené v příloze zákona č. 71/1994 Sb. Jednou z nich je Národní galerie v Praze.

Text žádostí A až D je totožný, liší se jen označením písmeny A až D vpravo nahoře na 1. stránce žádosti, která označují příjemce potvrzených žádostí.

Žádosti jsou podávány písemně s průvodním dopisem opatřeným podpisem žadatele a v případě právnické osoby jejím razítkem. V průvodním dopise jsou uvedeny veškeré identifikační údaje, které pak po jejich ověření vyplňuje Národní galerie v Praze na 2. stranu žádosti o osvědčení k trvalému vývozu anebo k vývozu na dobu určitou. Lze doporučit, aby žadatel uvedl v průvodním dopise, zda má zájem o osobní převzetí osvědčení k vývozu či o jeho zaslání poštou, popř. telefonické, faxové či E-mailové spojení.

Žádosti podává podle zákona č. 71/1994 Sb. vlastník uměleckých děl. Zákon připouští, že žádost může být podána jinou osobou, Tato jiná osoba je však povinna připojit v originále anebo v úředně ověřené kopii plnou moc, kterou ho vlastník zmocní k úkonům v plné moci přesně specifikovaným.

Podle zákona č. 71/1994 Sb. může Národní galerie v Praze vyzvat vlastníka k součinnosti. Vlastník je povinen při výzvě k součinnosti umožnit Národní galerii v Praze ohledání předmětu kulturní hodnoty.

Národní galerie v Praze nepřijme žádost:

 1. pokud nebyla podána na předepsaných formulářích, nejsou-li řádně vyplněny údaje na první straně žádosti či nejsou-li identicky vyplněny a identickou fotodokumentací opatřeny (nebo přiloženy k žádosti) všechny čtyři stejnopisy (A až D) žádosti,
 2. nejsou-li v průvodním dopise uvedeny všechny náležitosti podepsané vlastníkem (či osobou k tomu vlastníkem pověřeným originálem plné moci či jeho úředně ověřenou kopií), které musí Národní galerie v Praze vyplnit na 2. straně žádosti,
 3. není-li přiložen k žádosti originál plné moci či její úředně ověřená kopie v případě, že žádost nepodává vlastník,
 4. předmět není uveden v seznamu bodu IV přílohy 1 zákona č. 71/1994 Sb.,
 5. Národní galerie v Praze není k vydání osvědčení územně příslušná.

Ve všech uvedených případech Národní galerie v Praze vyrozumí žadatele o nepřijetí žádosti a sdělí mu důvody nepřijetí žádosti. V případech uvedených výše pod body a) až c) vyzve žadatele k odstranění zjištěných nedostatků, bude-li na žádosti trvat.

V případě, že žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu či k vývozu na dobu určitou je úplná, tj. obsahuje všechny potřebné náležitosti, Národní galerie v Praze ji přijme a má na její vyřízení dobu do 21 kalendářních dnů od doručení úplné žádosti.

Národní galerie v Praze osvědčení k trvalému vývozu nebo vývozu na dobu určitou podle zákona č. 71/1994 Sb. nevydá, dojde-li odborným posouzením k závěru, že jde o předmět, který:

 1. nelze vyvézt podle zákona č. 71/1994 Sb. (viz výše upozornění č. 1 nebo odkaz na webové stránky Ministerstva kultury ČR v 1. odstavci této informace),
 2. vykazuje znaky, pro které by mělo být chráněno podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),
 3. má-li důvodné podezření, že jde o dílo odcizené nebo hledané.

V  případě b) postoupí Národní galerie v Praze žádost Ministerstvu kultury k dalšímu řízení v termínu do 21 dnů od jejího přijetí a současně o tom vyrozumí žadatele o vydání osvědčení k vývozu.

Vyhotovené osvědčení k vývozu na trvalou dobu je zpoplatněno, a to částkou 500,- Kč za každý předmět kulturní hodnoty, k němuž bylo vydáno toto osvědčení. Vyhotovení osvědčení k vývozu na dobu určitou zpoplatněno není.

Osvědčení k trvalému vývozu platí pouze po dobu 3 let ode dne jejího vydání.

O vyhotovení osvědčení k trvalému vývozu či k vývozu na dobu určitou vyrozumí Národní galerie v Praze žadatele takto:

V případě vyhotovení osvědčení k vývozu na dobu určitou:

 1. žadateli, který neprojevil zájem o osobní vyzvednutí, zašle Národní galerie v Praze žadateli toto osvědčení k vývozu na dobu určitou písemně s dodejkou,
 2. žadatele, který si přeje osobní vyzvednutí, informuje Národní galerie v Praze o vyhotovení osvědčení k vývozu na dobu určitou písemně, popř. j. způsobem, o který žadatel požádal v průvodním dopise své žádosti.

V případě vyhotovení osvědčení k trvalému vývozu:

 1. žadateli, který neprojevil zájem o osobní vyzvednutí, zašle Národní galerie v Praze žadateli písemné sdělení o vyhotovení osvědčení k trvalému vývozu spolu s fakturou na danou finanční částku. Poté, co Národní galerie v Praze obdrží částku proplacenou fakturou, zašle Národní galerie v Praze žadateli toto osvědčení k vývozu na dobu určitou písemně s dodejkou, 
 2. žadatele, který si přeje osobní vyzvednutí, informuje Národní galerie v Praze o vyhotovení osvědčení k trvalému vývozu písemně, popř. j. způsobem, o který žadatel požádal v průvodním dopise své žádosti. Současně žadatele informuje, jakou částku a kde je třeba za vyhotovená osvědčení k trvalému vývozu uhradit a na kterém místě je možné si tato osvědčení vyzvednout.

Pokud osvědčení k trvalému vývozu či k vývozu na dobu určitou nebylo možné vydat z důvodů, které jsou uvedeny výše, informuje Národní galerie v Praze žadatele vždy písemnou formou.

Upozornění č. 4: Vývozy mimo celní území Evropských společenství jsou upraveny zákonem č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství. Podrobná informace k aplikaci tohoto zákona je uvedena v kapitole 2 materiálu Ministerstva kultury, na který se odkazujeme v prvním odstavci tohoto textu.
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Všechna práva vyhrazena © 2022 NETservis s.r.o.