Posuzování uměleckých děl pro veřejnost

Národní galerie v Praze (dále jen „NG“) má "znalecké oprávnění pro oceňování děl malířských, sochařských, grafických děl a děl vytvořených jinými médii, pokud jsou v předmětu činnosti Národní galerie v Praze“. Znalecké posudky vypracovává Národní galerie v Praze např. pro soudy. Národní galerie v Praze je dále oprávněna vypracovávat za úplatu pro veřejnost (pro fyzické i právnické osoby) odborné expertízy.

Předmětem odborných expertíz v NG je potvrzení pravosti výtvarného díla a stanovení, zda se jedná o originál či falzum. U nesignovaných děl může být předmětem posudku dobové zařazení nebo případně určení autorství.

V rámci této služby Národní galerie v Praze nestanovuje finanční ohodnocení díla pro případný prodej. Takové služby poskytují např. aukční síně, které takové služby zpravidla nabízejí (některé i zdarma) na svých webových stránkách.

Odborná expertíza není znaleckým posudkem podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Vypracování odborné expertízy se dělí do dvou samostatných fází:


1. Základní posouzení

V první fázi je provedena prohlídka díla se zaměřením na obecnou materiálovou skladbu díla a jeho výtvarnou kvalitu. Výsledkem je doporučení nebo nedoporučení díla k dalšímu rozboru. První fáze probíhá formou ústní konzultace po písemné žádosti a posouzení obrazu restaurátorem. Výstupem není písemné vyjádření. Za provedení 1. fáze expertízy se předem vybírá jednorázový nevratný poplatek 1000 Kč. 


2. Odborná expertíza

Nejprve probíhá hlubší specializovaná prohlídka díla a rešerše základní dokumentace a srovnání děl pokud jsou dostupné ve sbírkách NG.

Následuje hloubkový rozbor díla, který zahrnuje specializovaný průzkum díla optickými zobrazovacími postupy, formou pomocných restaurátorských metod a laboratorních analýz.

Restaurátorský průzkum se skládá z pořízení snímků v různých typech osvětlení, mikrofotografie, snímků UV luminiscence, IR reflektografie a RTG snímků. Laboratorně se zkoumá barevná – pigmentová skladba díla z odebraných vzorků, druh pojiva, druh podkladu a podložky díla, apod. Orientačně se posuzuje rozpustnost pojiva a laků barevných vrstev.

Hloubkový průzkum probíhá ve spolupráci s chemicko-technologickou laboratoří NG a kurátory příslušné sbírky NG v oboru historie umění, nebo přizváním odborníka na danou problematiku.

Výstupem je písemná odborná expertíza shrnující poznatky mezioborového zkoumání.

Obecné podmínky

Dílo je ponecháno na nezbytnou dobu v ateliéru NG (minimálně 3 měsíce), posouzení se děje na základě písemné smlouvy o dílo.

Cena za odbornou expertízu je stanovena individuálně podle použitých metod průzkumu a nutných srovnávacích rešerší s jinými díly.

Cena za dílo je splatná předem. NG má nárok na úhradu ceny za dílo bez ohledu na výsledek zkoumání (tj. i v případě negativního vyjádření ke zkoumanému dílu).

Lhůta na vypracování úplné odborné expertízy činí obvykle 3 měsíce. NG si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby spočívající ve vypracování odborné expertízy, a to kdykoli před uzavřením závazné smlouvy o dílo. NG si vyhrazuje právo navrhnout konkrétní podmínky plnění ve smlouvě o dílo odlišným způsobem. NG si vyhrazuje právo nezahájit práce na expertíze před úplnou úhradou dohodnuté ceny.

Posuzování děl zahraniční provenience je prováděno jen v případě, že ve sbírkách NG existují taková díla, která mohou sloužit jako srovnávací materiál pro provedení expertízy.

Restaurátorské oddělení vede archiv odborných restaurátorských expertiz, ve kterém je možno provést ověření (ztotožnění), zda se předložená restaurátorská expertiza shoduje s expertizou vytvořenou Národní galerií v Praze. Tato služba je poskytována na základě předložení expertizy, která má být ztotožněna, kterékoli osobě bezplatně.

Restaurátorské oddělení poskytne na požádání komukoli informaci, zda NG v minulosti vyhotovila odbornou restaurátorskou expertizu k určitému uměleckému dílu.

S vyhotovenou expertizou je zakázáno jakkoliv manipulovat či ji pozměňovat. 

Způsob podání žádosti

Žádost o posouzení uměleckého díla, které je v předmětu činnosti Národní galerie v Praze, se zasílá s jeho fotografiemi (nejméně ve formátu 9 x 13 cm nebo v elektronické podobě) a s příslušnými údaji o díle jako jeho rozměry, původ a dřívější historie na adresu Národní galerie v Praze:

Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

Nebo elektronicky na adresu: registr@ngprague.cz

Po přijetí žádosti a zjištění, zda je dílo v předmětu činnosti NG, je žadatel zpravidla vyzván, aby umělecké dílo přinesl do restaurátorského oddělení NG.

 

 

 

V Praze dne 28. 3. 2018, aktualizováno 20. 11. 2018

 




Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz

 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.