Posuzování uměleckých děl pro veřejnost

Národní galerie v Praze (dále jen „NG“) má "znalecké oprávnění pro oceňování děl malířských, sochařských, grafických děl a děl vytvořených jinými médii, pokud jsou v předmětu činnosti Národní galerie v Praze“. Znalecké posudky vypracovává Národní galerie v Praze např. pro soudy. Národní galerie v Praze je dále oprávněna vypracovávat za úplatu pro veřejnost (pro fyzické i právnické osoby) odborné expertízy.

Předmětem odborných expertíz v NG je potvrzení pravosti výtvarného díla a stanovení, zda se jedná o originál či falzum. U nesignovaných děl může být předmětem posudku dobové zařazení nebo případně určení autorství.

V rámci této služby Národní galerie v Praze nestanovuje finanční ohodnocení díla pro případný prodej. Takové služby poskytují např. aukční síně, které takové služby zpravidla nabízejí (některé i zdarma) na svých webových stránkách.

Odborná expertíza není znaleckým posudkem podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Vypracování odborné expertízy se dělí do dvou samostatných fází:


1. Základní posouzení

V první fázi je provedena prohlídka díla se zaměřením na obecnou materiálovou skladbu díla a jeho výtvarnou kvalitu. Výsledkem je doporučení nebo nedoporučení díla k dalšímu rozboru. První fáze probíhá formou ústní konzultace po písemné žádosti a posouzení obrazu restaurátorem. Výstupem není písemné vyjádření. Za provedení 1. fáze expertízy se předem vybírá jednorázový nevratný poplatek 1000 Kč. 


2. Odborná expertíza

Nejprve probíhá hlubší specializovaná prohlídka díla a rešerše základní dokumentace a srovnání děl pokud jsou dostupné ve sbírkách NG.

Následuje hloubkový rozbor díla, který zahrnuje specializovaný průzkum díla optickými zobrazovacími postupy, formou pomocných restaurátorských metod a laboratorních analýz.

Restaurátorský průzkum se skládá z pořízení snímků v různých typech osvětlení, mikrofotografie, snímků UV luminiscence, IR reflektografie a RTG snímků. Laboratorně se zkoumá barevná – pigmentová skladba díla z odebraných vzorků, druh pojiva, druh podkladu a podložky díla, apod. Orientačně se posuzuje rozpustnost pojiva a laků barevných vrstev.

Hloubkový průzkum probíhá ve spolupráci s chemicko-technologickou laboratoří NG a kurátory příslušné sbírky NG v oboru historie umění, nebo přizváním odborníka na danou problematiku.

Výstupem je písemná odborná expertíza shrnující poznatky mezioborového zkoumání.

Obecné podmínky

Dílo je ponecháno na nezbytnou dobu v ateliéru NG (minimálně 3 měsíce), posouzení se děje na základě písemné smlouvy o dílo.

Cena za odbornou expertízu je stanovena individuálně podle použitých metod průzkumu a nutných srovnávacích rešerší s jinými díly.

Cena za dílo je splatná předem. NG má nárok na úhradu ceny za dílo bez ohledu na výsledek zkoumání (tj. i v případě negativního vyjádření ke zkoumanému dílu).

Lhůta na vypracování úplné odborné expertízy činí obvykle 3 měsíce. NG si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby spočívající ve vypracování odborné expertízy, a to kdykoli před uzavřením závazné smlouvy o dílo. NG si vyhrazuje právo navrhnout konkrétní podmínky plnění ve smlouvě o dílo odlišným způsobem. NG si vyhrazuje právo nezahájit práce na expertíze před úplnou úhradou dohodnuté ceny.

Posuzování děl zahraniční provenience je prováděno jen v případě, že ve sbírkách NG existují taková díla, která mohou sloužit jako srovnávací materiál pro provedení expertízy.

Způsob podání žádosti

Žádost o posouzení uměleckého díla, které je v předmětu činnosti Národní galerie v Praze, se zasílá s jeho fotografiemi (nejméně ve formátu 9 x 13 cm nebo v elektronické podobě) a s příslušnými údaji o díle jako jeho rozměry, původ a dřívější historie na adresu Národní galerie v Praze:

Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

Nebo elektronicky na adresu: registr@ngprague.cz

Po přijetí žádosti a zjištění, zda je dílo v předmětu činnosti NG, je žadatel zpravidla vyzván, aby umělecké dílo přinesl do restaurátorského oddělení NG.

 

 

 

V Praze dne 28. 3. 2018

 
Nastavte si velikost písma:

TTT

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2008 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

Metodické centrum Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
mcgalerie@ngprague.cz
www.mc-galerie.cz